Säännöt

Yhdistyksen nimi on Lakeuden Vinttikoiraharrastajat ry. Sen kotipaikka on Vaasan kaupunki. Yhdistys on Suomen Vinttikoiraliitto ry:n ja Vaasan Kennelpiiri ry:n jäsen.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten vinttikoirien kasvatusta ja jalostusta sekä toimia aatteellisena järjestönä jäsentensä kesken näiden koiraharrastuksen edistämisessä.

Yhdistys pyrkii toteuttamaan tarkoitustaan järjestämällä näyttelyitä, harjoitus- ja kilpajuoksuja, kursseja ja valistus- sekä esitelmätilaisuuksia, antamalla opastusta ja neuvoja jäsenilleen, julkaisemalla jäsenlehteä, ylläpitämällä verkkosivuja ym. samanlaisilla tarkoitusperiä edistävillä toimenpiteillä.

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä yksityiset henkilöt, jotka hallitus hyväksyy jäseniksi sille jätetyn hakemuksen perusteella. Varsinainen jäsen on pääjäsen, jolle toimitetaan jäsentiedotetta. Varsinaisella jäsenellä on puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

Yhdistyksen perhejäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, joka on varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa asuva perheenjäsen. Perhejäsenelle ei erikseen lähetetä yhdistyksen julkaisuja. Perhejäsenellä on puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

Yhdistys voi kutsua hallituksen ehdotuksesta kunniajäseneksi sen toiminnassa erityisesti ansioituneen varsinaisen jäsenen yhdistyksen kokouksen tekemällä päätöksellä. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannattajajäsenellä on yhdistyksen kokouksissa puhe- mutta ei äänioikeutta.

Hallitus on oikeutettu erottamaan jäsenen, joka on toiminut vastoin näitä sääntöjä tai muuten vahingoittanut yhdistyksen toimintaa. Hallituksen päätöksestä voi jäsen vedota yhdistyksen kokoukseen toimittamalla 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan, tiedoksiantopäivää lukuun ottamatta, hallitukselle sitä tarkoittavan kirjelmän.

Jos jäsen haluaa erota, tehkööt siitä ilmoituksen kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eroaminen lasketaan tapahtuvaksi seuraavan kalenterivuoden alusta. Maksettuja jäsenmaksuja ei suoriteta takaisin.

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, mikäli jäsen ei ole suorittanut erääntynyttä jäsenmaksuaan kolmen kuukauden kuluttua hallituksen ilmoittamasta eräpäivästä. Ero astuu voimaan välittömästi.

Yhdistys voi omistaa kiinteistöjä ja muodostaa rahastoja sekä ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia, harjoittaa kioskinmyynti- ja kahvilatoiminta ja julkaisutoimintaa.

Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valitun puheenjohtajan lisäksi kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut kuusi jäsentä ja vuodeksi valitut kaksi varajäsentä. Hallituksen varsinaisista jäsenistä eroaa vuosittain puolet aluksi arvan, sittemmin vuoron mukaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee myös sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voivat olla myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään neljän jäsentä on saapuvilla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ääni.

Hallituksen kokoukset voidaan pitää myös kokonaan sähköisesti, mikäli kaikki hallituksen jäsenet siihen suostuvat.

Hallituksella on oikeus käyttää asiantuntijoita. Hallitus voi tarpeen vaatiessa asettaa asioita valmistelemaan työvaliokuntia.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa. Hallitus voi määrätä taloudenhoitajan yksin kirjoittamaan nimen pankki ja raha-asioissa.

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain, ja ne on asiakirjoineen jätettävä ennen seuraavan vuoden tammikuun loppu toiminnantarkastajille, joiden on ne lausuntoineen palautettava hallitukselle viimeistään ennen helmikuun loppua, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

10§

Yhdistys kokoontuu vuosittain yhteen varsinaiseen vuosikokoukseen helmikuun loppuun mennessä.

11§

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle yhdistyksen jäsenlehdessä tai erillisellä kirjeellä vähintään kymmenen päivää ennen kokousta ja kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltäväksi tulevat asiat. Vuosikokouskutsu voidaan lähettää myös vain sähköisesti, mikäli jäsenen sähköpostiosoite on tiedossa.

12§

Vuosikokouksessa helmikuussa käsitellään ja päätetään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
 2. Valitaan kokoukselle sihteeri
 3. Suoritetaan valtakirjojen tarkastus
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 6. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa
 7. Valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa
 8. Esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto
 9. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 10. Esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle toimintavuodelle (kalenterivuosi)
 11. Määritetään jäsenmaksu kuluvalle kalenterivuodelle (varsinainen jäsen, perhejäsen ja kannattajajäsen)
 12. Valitaan hallitukselle puheenjohtaja, jota voidaan kutsua yhdistyksen puheenjohtajaksi
 13. Valitaan varsinaiset jäsenet hallituksen erovuoroisten tilalle sääntöjen 7§ noudattaen
 14. Valitaan kaksi (2) varajäsentä hallitukseen yhdeksi vuodeksi sääntöjen 7§ noudattaen
 15. Valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja hänen varahenkilö
 16. Suoritetaan hallituksen mahdollisesti esittämien toimikuntien tai niiden puheenjohtajien sekä muiden toimihenkilöiden valinta lukuun ottamatta 7§:ssä mainittuja henkilöitä
 17. Valitaan yhdistyksen edustajat Suomen Kennelliitto ry:n, Vaasan Kennelpiiri ry:n ja Suomen Vinttikoiraliitto ry:n kokouksiin
 18. Käsitellään hallituksen kokoukseen päätettäväksi esittämät asiat ja aloitteet
 19. Käsitellään jäsenten tekemät esitykset, jotka on jätetty kirjallisesti hallitukselle yksi (1) kuukausi ennen vuosikokousta
 20. Käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24§ määräykset

13§

Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, milloin yhdistyksen kokous tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Jos jäsen haluaa jonkin asian vuosikokouksessa käsiteltäväksi, siitä on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

14§

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni, jota hän käyttää läsnä olevana tai valtuutettunsa kautta. Valtuutettu on oltava yhdistyksen varsinainen jäsen ja hän saa käyttää enintään kolme (3) ääntä.

Yhdistyksen kokouksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi päätettäessä asioista, joista näiden sääntöjen 15§ on säädetty. Äänestykset ovat avoimia, ellei joku saapuvilla olevista jäsenistä vaadi suljettua lippuäänestystä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut. Vaaleissa ratkaisee arpa.

15§

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

Jos yhdistys purkautuu, luovutetaan varat Suomen Vinttikoiraliitto ry:lle.

16§

Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

Säännöt on hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 21.7.2015